Home - Centrum - Onderzoek - Medewerkers - Actueel - Contact - Patropedia

English. Italiano. Deutsch.

 

Aan het interuniversitair Centrum voor Patristisch Onderzoek\Centre for Patristic Research (CPO) van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Tilburg School of Catholic Theology (TST) werken theologen, filologen en godsdienstwetenschappers samen om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de vroege kerk in haar historische en culturele context. Ook het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen participeert in het onderzoek, evenals het ACEOT. In de vroege kerk, de tijd van de kerkvaders, ontwikkelde zich het christelijk denken over God, de mens, de samenleving en de schepping zich snel. Toen kreeg het christendom voor het eerst vorm. Vanaf het eerste begin werd de nieuwe godsdienst mede gevoed door de culturele en filosofische stromingen van zijn tijd. Naarmate de positie van de kerk sterker werd, ging zij op haar beurt ook meer en meer de cultuur en de maatschappij beïnvloeden. Veel van de discussies en ontwikkelingen van toen zijn daarom ook nu nog van belang. De leden van het CPO publiceren de resultaten van hun onderzoek in internationaal erkende wetenschappelijke tijdschriften op hun vakgebied, in internationale (congres-)bundels, lexica en boeken. Voorts organiseert het CPO regelmatig lezingen, symposia en congressen.

Laatste nieuws

Middeleeuwse theologie kan leiden tot groene ethiek
De Byzantijnse theoloog Maximos (580-660) is nog altijd relevant voor het moderne kosmische christendom, betoogt promovendus Klaus Heinrich Neuhoff. Volgens deze tak van het christendom zullen alle wezens uiteindelijk deelnemen in de goddelijke natuur, via bemiddeling door Christus. De herevaluatie van deze doctrine kan volgens Neuhoff onder andere leiden tot een ecologisch verantwoorde ethiek. De titel van het proefschrift waarop Neuhoff op 23 juni hoopt te promoveren is getiteld: Gott alles in allem (1Kor 15,28): Theosis, Anakephalaiosis und Apokatastasis nach Maximos dem Bekenner in ihrer Bedeutung für die Kosmische Christologie. Promotoren zijn prof. dr. P.J.J. van Geest en prof. dr. M.F. Parmentier; co-promotor is dr. J.C. van Loon. Meer informatie.

Gebed en omvorming
De tweede internationale CPO-conferentie over de mystagogie van de kerkvaders. In alle religies wordt het gebed als onderdeel van inwijding in een nieuwe vorm van leven beschouwd. Biddende of mediterende mensen raken niet alleen in hun brein, maar ook in hun levensinstelling aan veranderingen onderhevig. Daarom wordt in augustus de tweede internationale CPO-conferentie gehouden met als thema ‘De vroegchristelijke mystagogie van het gebed’. Lees verder.

Minisymnposium: Augustinus en het diaconaat
Op 25 juni, het feest van St. Adelbert zal in de aan hem toegewijde Abdij van Egmond een boek over Augustinus en het diaconaat worden gepresenteerd. Het is geschreven door Bart J. Koet, hoogleraar Nieuw Testament en Vroegchristelijke Letterkunde en verbonden aan de Tilburg School of Theology (TST). Mgr. Dr. Jan Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, evenals zijn voorganger Mgr. Jan van Burgsteden SSS zullen hierbij aanwezig zijn. Lees verder.

Fourth Dutch Annual Lecture in Patristics, 23 mei '14
Op vrijdag 23 mei om 15.30 uur zal Professor Karla Pollman, Canterbury, de vierde Dutch Annual Lecture in Patristics houden, getiteld: Op zoek naar Augustinus. Een interdisciplinair onderzoek naar zijn receptie. De lezing vindt plaats in de Tinbergenzaal van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam. U bent van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen. Na afoop zal een receptie plaatsvinden. Download de folder.

Website 'Beyond the Fathers'
You are welcome to visit the website: www.beyondthefathers.org. ‘Beyond the Fathers’ is an online platform devoted to the NWO project of the same name. It provides information on the project, partners, and workshops, and aims to present the individual and collaborative research input of the project group and its guests. Project Director is Dr. Hagit Amirav.

Symposium ERGO 25-26 juni '13
ERGO is een besloten symposium voor beleidsmakers en onderzoekers, georganiseerd door Erasmus University Rotterdam (EUR) en Tilburg University (TU), in samenwerking met Randstad Holding. Het programma bestaat uit tien bijdragen over de thema’s Economie, Religie, Governance & Organisatie en hun onderlinge samenhang. Na elke lezing is er ruimte voor verdieping en discussie. Het symposium wordt mede georganiseerd door prof. dr. F.J.D. Goldschmeding en prof. dr. H.R. Commandeur. Namen van sprekers en bijdragen vindt u in het programmaoverzicht. Lees meer over het symposium op de website van de Erasmus Universiteit Rotteram.

Aanstelling AIO Miryam Adan
Vrijdag 31 mei is bekend geworden dat het faculteitsbestuur van de faculteit der Godgeleerdheid van de VU de middelen heeft vrijgemaakt om Miryam Adan aan te stellen als AIO (4 jaar, voltijds, 2013-2017) bij de Faculteit der Godgeleerdheid. Zij zal het onderzoeksproject "Catholics of the English Race: Negotiating Anglo-Saxon Identity Between the Local and the Universal, c.600-1000" uitvoeren. De eerste supervisor zal dr. Hagit Amirav worden en prof. dr. Paul van Geest zal mede begeleiden.

Colloquium 21 juni aan de Vrije Universiteit: 'Orthodox Diaspora'
On 21 June, the presentation of the book Introducing Eastern Orthodox Theology by Revd. Prof. Andrew Louth will be the occasion for a small colloquium. At the colloquium we take up themes explored by 20th century thinkers of the Russian emigration, who tried to engage their patristic past with contemporary Western ideas. One of the themes of the Orthodox diaspora is the ‘realm’ between the Creator and the created world. Who or what negotiates this abyss? Read the invitation.

Symposium 'Op zoek naar een zuivere bron: het vroege christendom als inspiratie'
Op zaterdag 15 juni organiseren Tilburg School of Catholic Theology & Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam gezamenlijk een publiekssymposium over de wijze waarop in verschillende tradities de vroege kerk heeft doorgewerkt als inspiratiebron en als richtlijn van gelovig leven.
Tijdens het ochtendprogramma staat de receptie van de vroege kerk in verschillende theologische tradities centraal. Het middagprogramma gaat over de verbeelding van de eerste christenen in de kunst. Bekijk de flyer (PDF).

Boekpresentaties 19 april 2013 te Utrecht
Namens het Centrum voor Patristisch Onderzoek (Tilburg School of Catholic Theology, Vrije Universiteit)  is een ieder van harte uitgenodigd voor de boekpresentaties van: Bart J. Koet (ed.) Dreams as Divine Communication in Christianity: from Hermas to Aquinas (Leuven: Peeters, 2012) en Giselle de Nie, Poetics of Wonder. Testimonies of the New Christian Miracles in the Late Antique Latin World (Turnhout: Brepols, 2012). Tevens zal Prof. dr Antoine Bodar de themata dromen en wonderen toelichten, geïllustreerd met afbeeldingen van objecten uit Utrecht en uit de collectie van het Museum Catharijneconvent. Meer informatie en aanmelding.

Conference Sermons Ascension and Pentecost 25-27th of March Leuven
“Preaching after Easter: Late Antique Sermons on the Feasts of Ascension and Pentecost,” is the title of a conference to be hosted by the Faculty of Theology and Religious Studies, at KU Leuven. The conference will take place on the 25-27th of March 2013 in the Romero Room of the faculty's Collegium Veteranorum (COVE 02.10). This conference gathers together a number of leading scholars to address the early historical development of the Feasts of Ascension and Pentecost, to analyze representative festal sermons from the Greek- and Latin-speaking worlds, and to take up methodological issues relevant to the study of these festal sermons. Get more information.

Peter van Egmond op EO-radio
In de nacht van vrijdag op zaterdag 23 februari kunt u luisteren naar een interview van Peter van Egmond in het radioprogramma Eye-opener, op Radio 5, tussen 1:00 en 2:00. Dr. Van Egmond spreekt over zijn promotieonderzoek: over Pelagius, zijn geloofsbelijdenis en zijn verhouding tot Augustinus en Hieronymus. Het programma is nadien hier terug te luisteren.

Aftreden Paus Benedictus XVI
Op maandag 11 februari verraste Paus Benedictus de wereld met de aankondiging van zijn aftreden op 28 februari. In deze weken zijn diverse theologen in de media om achtergronden en commentaar te geven. Eén van en is prof. Paul van Geest, directeur van het CPO. Zijn mediaoptredens vindt u op deze webpagina van de Tilburg School of Catholic Theology.

Promotie Peter van Egmond
Op 17 januari 2013 promoveerde medewerker van het CPO Peter van Egmond cum laude op een proefschrift over Pelagius' geloofsbelijdenis en verweerschrift Libellus fidei (geschreven 417 AD). Met dit traktaat probeerde Pelagius, die was veroordeeld wegens ketterij, zijn orthodoxie aan te tonen bij paus Innocentius I. Het betreft zijn laatste werk (voor zover bekend) en markeert een eerste climax in de pelagiaanse strijd over de verhouding tussen genade, vrije wil en moraal. De tekst is kritisch geëditeerd en voorzien van analyse en commentaar dat het geschrift in de historische en theologische context plaatst: bronnengebruik, verhouding tot de kritiek van zijn tegenstanders, etc. Promotor was prof. Paul van Geest.
Het Reformatorisch Dagblad sprak eerder deze week met dr. Van Egmond. Dit artikel kunt u hier lezen. Ook het Nederlands Dagblad plaatste een bijdrage, op 15 januari (registratie vereist).

Symposium Early Christian Martyrdom - Moulding the Martyr
Op 17 januari 2013 vond dit sympsium over vroegchristelijk martelaarschap plaats. Lees een verslag van het symposium (RD, 18 januari).
Voorafgaande uitnodiging: graag nodigt het Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO) u uit om deel te nemen aan het symposium over vroege christelijke martelaarsteksten en het voorbeeldkarakter dat vroege christelijke martelaren in de Vroege Kerk hadden. Meer informatie vindt u hier.

Afscheid van prof. dr. M.F.G. Parmentier als docent patristiek en oecumenica
Op zaterdag 22 september 2012 heeft prof. dr. M.F.G. Parmentier zijn afscheidsrede uitgesproken op het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie. Het afscheidscollege van professor Parmentier was het openingscollege van het Seminarie, studiejaar 2012-2013. De Seminariedag 2012 stond in het teken van het afscheid wegens emeritaat. Namens het CPO en de Stichting Oud-Katholiek Seminarie is hem een vriendenbundel aangeboden.

Uitnodiging openbare lezingen "Beyond the fathers"
Op 13 december 2012 bent u van harte welkom bij de openbare lezingen van prof. Averil Cameron en prof. Nicholas de Lange over het Byzantijnse christendom en het jodendom in de Late Oudheid: "Beyond the Fathers: In Search of New Authorities (5 th-8 th Centuries AD), International workshop, Oud Poelgeest Castle"

Radioprogramma: Paul van Geest & Augustinus
Prof.dr. Paul van Geest was 24 november jl. te gast in het radioprogramma Eye-opener, van de EO (Radio 5). Hij sprak er over Augustinus, die wel de vader van de inquisitie wordt genoemd... terecht of onterecht? De uitzending kunt u online terugluisteren.

 

Lees alle nieuwsberichten op de pagina Actueel.

 

Het logo

De lamp in het logo van het Centrum voor Patristisch Onderzoek is gebaseerd op een lamp, die in een van de catacomben in Rome is gevonden. Deze lamp stamt uit de vierde eeuw en bevat het Christusmonogram, bestaande uit de Griekse letters ‘Chi’ en ‘Rho’: de eerste letters in het Griekse woord ‘Christus’. De lamp, die vaak aan de buitenkant van de graven werd bevestigd was het symbool van het Eeuwige Licht, waardoor levenden en doden hoopten te worden verlicht.

 

Aanbevolen links

Late Antique History and Religion: General editor: Hagit Amirav, Bas ter Haar Romeny, Gavin Kelly, Paul van Geest. Editorial board: Elizabeth A. Clark, Averil Cameron, Nina Garsoïan, Christoph Markschies, Fergus Millar, Evelyne Patlagean.

Ad Fontes: een reeks vroegchristelijke bronteksten met vertaling onder redactie van Paul van Geest, Vincent Hunink en Riemer Roukema, uitgegeven bij Meinema, Zoetermeer.

- Home - Contact - Disclaimer -